Správa o transparentnosti

Správa o transparentnosti v zmysle § 24 Zákona č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

Úvod

Ako audítor, ktorý vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, okrem iného, subjektov verejného záujmu, zverejňujem túto ročnú správu o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008 / ďalej len „zákon o audítoroch“ /.

Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu audítora k 31. decembru 2013.

1. Právna forma  a vlastníctvo

Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba, člen SKAU, zapísaná v zozname audítorov od roku 2001, číslo licencie 834 a spĺňam ustanovenia §3 ods. 1,2 zákona o audítoroch. IČO pridelené štatistickým úradom SR: 37548174

2. Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete

Nie som súčasťou siete zoskupenia audítorov a audítorských spoločností.

3. Popis štruktúry riadenia

V súlade s § 21, ods.1 zákona o audítoroch vykonávam audit vo svojom mene a na svoj účet. Audit vykonávam v zmysle ISA - medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku ako aj zákona o audítoroch. Nesiem zodpovednosť za celkovú stratégiu a riadenie auditu.

4. Popis vnútorného systému  zabezpečenia kvality

Ako zodpovedný audítor zodpovedám za kvalitu výkonu overovacích prác každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti, odbornej spôsobilosti a profesionálneho vystupovania.
Pri výkone auditu využívam softwarové a iné informačné technológie.

Zodpovedám za dodržanie platných odborných štandardov, dodržiavanie právnych predpisov a regulátorov, za plán auditu, vypracovanie audítorskej dokumentácie a že vydané správy audítora boli vypracované a vydané v súlade s ISA a Etickým kódexom vydaným SKAU.

5. Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality

24.09.2012

6. Zoznam auditovaných subjektov verejného záujmu, v ktorých audítor v predchádzajúcom účtovnom období  uskutočnil  audit podľa zákona o audítoroch

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

7. Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora

Pri výkone auditu v jednotlivých spoločnostiach dodržiavam písomné zásady zabezpečenia nezávislosti, vrátane nasledujúcich opatrení:

- každý rok podpisujem osobitné vyhlásenie o nezávislosti
- v procese akceptácie klienta overujem, či nedošlo k ohrozeniu nezávislosti
- pravidelne vyhodnocujem dodržiavanie zásady nezávislosti v zmysle § 19 ods.1 zákona o audítoroch

Auditovaným spoločnostiam neposkytujem žiadne služby, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť a pravidelne sledujem prekážky výkonu auditu, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť v zmysle § 19 ods.2 a 3 zákona o audítoroch.

Pri výkone doterajšej práce neboli zaznamenané žiadne skutočnosti ohrozujúce moju nezávislosť alebo prípadný konflikt záujmov.

Vyhodnotenie nezávislosti je súčasťou audítorskej dokumentácie.

8. Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní

Sústavné vzdelávanie je jednou z kľúčových zásad audítora, nakoľko ide o významný prostriedok rozvoja znalostí a zachovávania a zlepšovania kvality služieb.

Školenia sú rozdelené na externé a interné. Z externých školení sa využívajú hlavne školenia organizované Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov.

Na základe plánu vzdelávania je určený individuálny plán školení, ktorý vychádza zo zásad sústavného vzdelávania  a centrálneho plánu školení organizovaných SKAU.

9. Finančné informácie

Celkové tržby 2013: 45 946 €
Tržby za audit 2013: 36 652 €
Ostatné tržby 2013: 9 294 €


Dátum: 14.3.2014

Ing. Tatiana Kleinová
Zodpovedný audítor